Grāmatvedības pakalpojumi Igaunijā

no 100 EUR/mēnesī
no 150 EUR/mēnesī
no 250 EUR
400 EUR
Palīdzība EORI numura saņemšanā 250 EUR
Individuāla konsultācija ar grāmatvedi 300 EUR
Igaunijas uzņēmuma audits 1 000 EUR

GRĀMATVEDIS IGAUNIJĀ

Grāmatvedības pakalpojumi IgaunijāGrāmatvedības uzskaite ir neatņemama Igaunijas uzņēmuma uzņēmējdarbības daļa, kuras mērķis ir uzskaites veikšana, kā arī uzņēmuma ekonomisko rezultātu un finanšu stāvokļa apskata saņemšana.

Visiem uzņēmumiem un ārzemju uzņēmumu filiālēm, kas darbojas Igaunijā, ir jāveic grāmatvedības uzskaite. Lai rezultāti būtu salīdzināmi un saprotami, katra uzņēmuma grāmatvedības uzskaitei ir jāatbilst valsts noteiktajiem standartiem.

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES ORGANIZĀCIJAS GALVENĀS PRASĪBAS

 • Grāmatvedības uzskaitei ir jāsniedz patiess, objektīvs un salīdzināms priekšstats par uzņēmuma finanšu stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmām
 • Visām saimnieciskajām darbībām ir jābūt dokumentētām
 • Visas saimnieciskās darbības ir jāreģistrē grāmatvedības programmās
 • Katram uzņēmumam ir jāsagatavo un līdz kārtējā gada 30. jūnijam Komercreģistrā ir jāiesniedz gada pārskats par iepriekšējo gadu
 • Visi grāmatvedības dokumenti ir jāglabā arhīvā vismaz septiņus gadus

SĀKUMA BILANCE

Pirms ekonomiskās darbības sākšanas ir jāsagatavo sākuma bilance, kurā ir uzskaitīti uzņēmuma aktīvi, saistības un kapitāls.

IEKŠĒJĀS UZSKAITES NOTEIKUMI

Darbības sākumā ir jāizstrādā iekšējās uzskaites veikšanas noteikumi.

Grāmatvedības uzskaites iekšējo noteikumu uzdevumi:

 • Aprakstīt nepieciešamo grāmatvedības uzskaites kontu plānu un šo kontu saturu
 • Regulēt darbību dokumentēšanas un uzskaites kārtību
 • Noteikt pirmdokumentu apgrozību un uzglabāšanu
 • Regulēt grāmatvedības reģistru kārtošanu
 • Atspoguļot ienākumus un izdevumus peļņas un zaudējumu pārskatā
 • Aprakstīt uzņēmuma inventarizāciju, aktīvus un pasīvus
 • Noteikt uzskaites politiku, pārskatu un pārējās grāmatvedības uzskaites procedūru

Iekšējās uzskaites noteikumi ir obligāti un individuāli katram uzņēmumam.

PĀRSKATU SHĒMAS

Igaunijas uzņēmumi var izvēlēties no diviem ienākumu un zaudējumu shēmu veidiem. Peļņas pārskata 1. shēmā uzņēmējdarbības izdevumi ir sadalīti atbilstoši izdevumu raksturam (piemēram, materiālie tēriņi, darba spēka izdevumi, amortizācijas atskaitījumi). Šādu shēmu parasti izmanto nelieli uzņēmumi, kuriem izdevumi nav jāsadala atbilstoši funkcijām.

Peļņas pārskata 2. shēmā operatīvie izdevumi ir sadalīti atbilstoši funkcijām (piemēram, pārdotās produkcijas vērtība, reklāmas izdevumi, kopējie administratīvie izdevumi). 2. shēmas īstenošana ir grūtāka, jo visiem uzņēmējdarbības izdevumiem ir jānosaka, ar kādu uzņēmējdarbības funkciju tie ir saistīti. Noteiktas izmaksas (piemēram, darba spēka izmaksas) ir proporcionāli jāsadala starp dažādām funkcijām. Peļņas pārskats, pamatojoties uz 2. shēmu, sniedz labāku priekšstatu par dažādu uzņēmuma funkciju vērtību, savukārt izdevumu sadale atbilstoši funkcijām ir subjektīva.

Izvēloties atbilstošo peļņas pārskata shēmu, ir jāņem vērā, kāds sadalījums sniedz labāku priekšstatu par uzņēmuma saimnieciskās darbības dinamiku. Ja izrādīsies, ka pašreizējā pārskata shēma neattaisnoja cerības, var pāriet uz citu shēmu. Jāņem vērā, ka, pārejot no vienas pārskata shēmas uz otru, ir jāveic arī iepriekšējā perioda salīdzināmo rādītāju retrospektīva korekcija (saskaņā ar jauno paņēmienu).

Turklāt uzņēmumam iekšējos grāmatvedības uzskaites noteikumos ir jānorāda, vai tas ir mikrouzņēmums, mazais, vidējais vai lielais uzņēmums, jo atkarībā no uzņēmējdarbības kategorijas pastāv būtiskas atšķirības uzskaites politikā un pārskatu veidošanas veidlapās.

GRĀMATVEDĪBAS METODES

Igaunijā pastāv divas saimniecisko darbību uzskaites sistēmas: uzskaite atbilstoši uzkrāšanas principam un kases principam. Igaunijas uzņēmumos grāmatvedības uzskaite tiek veikta, izmantojot uzkrāšanas principu, taču fiziskajām personām (FIE) ir atļauts veikt grāmatvedības uzskaiti, izmantojot kases principu. Izmantojot uzskaiti ar uzkrāšanas principu, darījumi ir jāatspoguļo saskaņā ar to veikšanu neatkarīgi no tā, vai attiecīgie naudas līdzekļi tika saņemti vai izmaksāti.

IGAUNIJAS UZŅĒMUMA GADA PĀRSKATS

Katru gadu ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc saimnieciskā gada noslēguma ir jāsagatavo un jāiesniedz Komercreģistrā gada pārskats ar uzņēmuma iepriekšējā finanšu gada darbības rezultātu izsmeļošu atspoguļojumu. Papildus iepriekš minētajam ir jāiesniedz papildu pārskati un deklarācijas saskaņā ar uzņēmuma formu, struktūru un darbības jomu.

Gada pārskats ir obligāts visiem Igaunijas grāmatvedības uzņēmumiem un tam ir jāatbilst likumā noteiktajai formai. Gada pārskatu veido grāmatvedības gada pārskats un uzņēmuma darbības pārskats.

Company in Estonia OÜ piedāvā grāmatvedības pakalpojumus Igaunijas uzņēmumiem, kuriem jau ir PVN numurs, kā arī grāmatvedības pakalpojumus uzņēmumiem bez PVN numura. Mums ir veiksmīga pieredze dažādos biznesa segmentos, un šobrīd attīstām vairāk nekā 900 uzņēmumu Igaunijā un ārvalstīs. Tāpēc mūsu uzņēmums klientiem piedāvā arī palīdzību PVN numura reģistrēšanā Igaunijā, palīdzību EORI numura iegūšanā un gada pārskata rakstīšanā.